Анкета на радио:

- Има ли живот после смртта?
- Има, има ... - отговара 26-годишна вдовица на 84-годишен милионер