Най-добрият пример за симбиоза между

растителния и животинския свят са сармите.