- Госпожице, мога да Ви науча на изкуството на Любовта.

- И колко сте готов да похарчите за моето образование?