Проблемите на депутатите се свеждат до това,

че те трябва да приемат не закони, а лекарства