- Рамче брат, оти стално стоиш на џам кога пее твојата Фазлие

- Морам брат. Ако не сум на џам, комшиите ќе помислат дека ја тепам.