Што е ова екватор?

Ова е замислена линиja, коjа jа дели планетата на северна и jужна Македониjа