Наjново на пазарот, лонец со противзагорувачки систем.

Кога храната ке почне да загорува, автоматски ви се исклучува интернетот.