За 2018 година може да кажам дека беше успешна.

Не зедов кредит и не се оженив.